P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicDetektor czadu CO MSR PolyGard2 czujnik czadu PolyXeta2 Ex

Detektor czadu (CO)

Detektor czadu

Detektor czadu jest urządzeniem, które może funkcjonować jako pojedyńczy detektor lub też może być częścią rozbudowanego systemu detekcji czadu lub gazów. Umiejscowienie detektora czadu nie jest ściśle określone zważywszy na fakt, że gaz potocznie nazywany czadem ma ciężar bardzo zbliżony do powietrza, dzięki temu bez problemu się z nim miesza. W związku z tym detektory czadu można zamontować na dowolnej wysokości choć w przypadku ochrony ludzi warto zamontować czujnik czadu na wysokości ok. 130 cm od podłoża danego pomieszczenia.

Charakterystyka czadu (tlenku węgla)

Tlenek węgla (CO) popularnie zwany czadem jest gazem bardzo toksycznym. Często nazywany jest “cichym zabójcą” właśnie ze względu na swoją charakterystykę ponieważ jest bezbarwny, bezwonny, ale bardzo silnie trujący co za tym idzie nie mozemy go wykryć zmysłami i musimy do tego celu użyć czujnika czadu. Powstaje w wyniku nieprawidłowego spalania kiedy procesie utleniania paliwa dostarczana jest zbyt mała ilość tlenu. Współczynnik ciężaru “czadu” w stosunku do powietrza przy temperaturze powietrza 00C wynosi 0,97. Czad jest również gazem wybuchowym (DGW) czyli Dolna Granica Wybuchowości to 10,9% v/v z kolei Górna Granica Wybuchowości (GGW) to 74%v/v. Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) jest równe 23mg/m3 (~ 20ppm). Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) wynosi 117mg/m3 (~100ppm). Szczególną uwagę warto zwrócić na to, że są to średnie ważone (AV - average value), a nie wartości chwilowe (CV - current value) i czujnik czadu musi to uwzględniać w swojej konstrukcji.

Wpływ czadu na organizm ludzki

Czad łatwo wchłania się krwiobiegu powodując trwałe szkody zdrowotne a przy wyższych stężeniach prowadzi do utraty przytomności i śmierci.

Stężenie (ppm) Objawy zatrucia
100 – 200 ppm lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2 – 3 godziny
400 ppm silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia
800 ppm zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania;
po dwóch godzinach trwała śpiączka
1600 ppm silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po dwóch godzinach
3200 ppm intensywny ból głowy i wymioty po 5 – 10 minutach; zgon po 30 minutach
6400 ppm ból głowy i wymioty po 1 – 2 minutach; zgon w niecałe 20 minut
12800 ppm utrata przytomności po 2 – 3 wdechach; śmierć po 3 minutach
(Źródło: Wikipedia)

Postępowanie przy zagrożeniu czadem w obiektach monitorowanych przez detektory czadu

UWAGA wskazówki zawarte w niniejszym akapicie mają charakter ogólny i dotyczą budynków mieszkalnych wyposażonych w detektory czadu. Budynki i zakłady przemysłowe dysponują stosownymi procedurami przewidzianymi dla danych instalacji.

W przypadku zagrożenia czadem przede wszystkim należy być opanowanym i opuścić zagrożone pomieszczenie oraz w miarę możliwości przewietrzyć oraz usunąć źródło zagrożenia (np. wyłączyć kocioł).

Detektory czadu mają ustawiony alarm na bezpiecznym poziomie aby od momentu sygnalizacji przekroczenia danego poziomu do momentu krytycznie niebezpiecznego był czas na zastosowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Alarmu czujnika czadu nie należy nigdy lekceważyć.

Jeżeli w obiekcie przebywali ludzie należy sprawdzić czy nie mają oznak zatrucia. Pierwsze symptomy wskazujące na zatrucie to ból głowy, senność, zaburzenia świadomości, trudności z oddychaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast wezwać służby ratownicze.

W parkingach podziemnych wyposażonych w systemy wentylacji i czujniki czadu w momencie wystąpienia zagrożenia powinno nastąpić automatyczne załączenie wentylacji mechanicznej. Gdy posiadamy taką możliwość należy usunąć źródło powodujące nadmierne stężenie czadu np. wyłączając silniki samochodów.

Detektor czadu - właściwości pomiarowe i schemat alarmowania

W zależności od rodzaju obiektu i przeznaczenia detektorów czadu obowiązuje kilka regulacji prawnych. Mogą się one różnić w zakresie wymaganych wartości alarmowych i sposobu ich przeliczania.

Dla miejsc pracy prawidłowo zaprojektowany system powinien spełniać obowiązujące przepisy w zakresie detekcji gazów, które określają najwyższe dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w czasie 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
- najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.
- najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.


Przepisy o Najwyższych Dopuszczalnych Stężeniach
(NDS, NDSCh) w miejscu pracy
Typowe zastosowania:
- stacje kontroli pojazdów (SKP) i warsztaty pojazdów
- zakłady remontowe silników spalinowych (np. okrętowych)
- kotłownie węglowe (w tym duże bloki energetyczne)
- obiekty z instalacją tlenku węgla
Stężenie (ppm) Parametr
20 ppm Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) - średnia ważona
100 ppm Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) - średnia ważona

W przypadku hal garażowych czujniki czadu muszą reagować odpowiednio do wymogów normy PN-EN 50545-1.

Norma PN-EN 50545-1 dla hal garażowych
Stężenie (ppm) Parametr
30 ppm 1 poziom alarmowy - średnia ważona (15 min.)
60 ppm 2 poziom alarmowy - średnia ważona (15 min.)
150 ppm 3 poziom alarmowy - średnia ważona (5 min.)

Z kolei dla domowych czujników czadu parametry określa norma PN-EN 50291-1

Norma PN-EN 50291-1 dla zastosowań domowych
Stężenie (ppm) Parametr
30 ppm alarm po upływie 120 min.
50 ppm alarm w ciągu 60 - 90 min.
100 ppm alarm w ciągu 10 - 40 min.
300 ppm alarm przed upływem 3 min.

Jednocześnie ważnym czynnikiem jest dobór odpowiedniego detektora do pomiarów, które mają być wykonywane. Jeżeli mierzona ma być wartość rzędu 20-30ppm to błąd pomiarowy czujnika o dużym zakresie np. 1000ppm będzie zbyt duży. W przypadku czujników czadu więcej nie zawsze oznacza lepiej.

Przykładowy błąd pomiarowy dla detektorów czadu o różnym zakresie
Zakres
pomiarowy
Przykładowy błąd pomiarowy Wartość błędu pomiarowego
0-300 ppm 3% 9 ppm
0-500 ppm 3% 15 ppm
0-1000 ppm 3% 30 ppm


Progi alarmowe detektorów czadu i przykładowa reakcja urządzeń wykonawczych hali garażowej w systemie z wentylacją kanałową.


Poziom gazu (CO) Rodzaj pomiaru Próg alarmowy
detektorów
Rodzaj alarmu Powiadomienie BMS Reakcja urządzeń
wykonawczych
WENTYLACJA KANAŁOWA
30 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji na I biegu
60 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji na II biegu
150 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 3 alarm optyczny załączenie sygnalizacji optycznej
budynki komercyjne i publiczne:
przekierowanie pojazdów na inny parking
za pomocą systemu wskazywania
wolnych miejsc parkingowych MSR-Traffic
300 ppm wartość bieżąca CV - current value PRÓG 4 alarm akustyczny załączenie sygnalizacji akustycznej
Zakres pomiarowy detektora 0-300 ppm CO

Progi alarmowe detektorów czadu i przykładowa reakcja urządzeń wykonawczych hali garażowej w systemie z wentylacją strumieniową.


Poziom gazu (CO) Rodzaj pomiaru Próg alarmowy
detektorów
Rodzaj alarmu Powiadomienie BMS Reakcja urządzeń
wykonawczych
WENTYLACJA STRUMIENIOWA
30 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji na 25%
60 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji na 50%
150 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 3 alarm optyczny załączenie wentylacji na 75%
budynki komercyjne i publiczne:
przekierowanie pojazdów na inny parking
za pomocą systemu wskazywania wolnych
miejsc parkingowych MSR-Traffic
300 ppm wartość bieżąca CV - current value PRÓG 4 alarm akustyczny załączenie sygnalizacji
optycznej i akustycznej
załączenie wentylacji na 100%
Zakres pomiarowy detektora 0-300 ppm CO

Progi alarmowe detektorów czadu i przykładowa reakcja urządzeń wykonawczych na stacji kontroli pojazdów.

Poziom gazu (CO) Rodzaj pomiaru Próg alarmowy
detektorów
Rodzaj alarmu Powiadomienie BMS Reakcja urządzeń
wykonawczych
20 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji na I biegu
100 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji na II biegu
200 ppm średnia ważona AV - average value PRÓG 3 alarm optyczny załączenie sygnalizacji optycznej
300 ppm wartość bieżąca CV - current value PRÓG 4 alarm akustyczny załączenie sygnalizacji akustycznej (opcjonalnie) otwarcie bramy
Zakres pomiarowy detektora 0-300 ppm CO

Detektor czadu - sposoby wykrywania

Tlenek węgla należy wykrywać w niskich stężeniach (toksycznych), odpowiednim sensorem będzie w tym przypadku sensor elektrochemiczny czadu. Działa w oparciu o elektrody zanurzone w elektrolicie. Gaz dostający się do elektrolitu wywołuje reakcję chemiczną i powstanie potencjału elektrycznego na elektrodach. Czujniki elektrochemiczne czadu charakteryzują się stabilnością oraz wysoką selektywnością, niestety nie są odporne na przekroczenie zakresu pomiarowego, dlatego warto aby system detekcji był sterowany wielopoziomowo, umożliwia to dostosowanie wentylacji mechanicznej do poziomu stężenia CO w taki sposóby aby nie dopuścić do zatrucia sensorów elektorchemicznych czadu.
Więcej o tej tematyce znajduje się w zakładce SENSORY GAZÓW

Czujnik czadu - zastosowania

Detektory czadu znajdują zastosowanie w ochronie różnych obiektów między innymi w kotłowniach gazowych lub węglowych, halach ogrzewanych nagrzewnicami gazowymi (przemysłowych lub inwentarskich), halach garażowych i parkingach podziemnych, stacjach kontroli pojazdów oraz warsztatach czy przemyśle. W tego typu obiektach czad powstaje najczęściej w wyniku nieprawidłowego spalania i awarii systemów wentylacji. Szerzej opisane systemy w, których zastosowane są czujniki czadu znajdziemy w opisach obiektów poniżej:

Systemy detekcji gazów dla kotłowni

KOTŁOWNIE

Systemy detekcji gazów dla hal ogrzewanych nagrzewnicami

HALE OGRZEWANE NAGRZEWNICAMI

Systemy detekcji gazów dla garaży

GARAŻE

Systemy detekcji gazów dla stacji kontroli pojazdów (SKP) i warsztatów

STACJE KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATY

Systemy detekcji gazów dla pomieszczeń inwentarskich i hodowli zwierząt.

POMIESZCZENIA INWENTARSKIE I HODOWLA ZWIERZĄT

Systemy detekcji gazów dla laboratoriów

LABORATORIA

Systemy detekcji gazów dla przemysłu

PRZEMYSŁ

Rodzaje detektorów czadu.


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów (z ponad 50 dostępnych substancji) co tworzy z niego prawdziwy detektor wielogazowy. Oczywiście możliwe jest podpięcie sensorów wyniesionych (czyli oddalonych na przewodzie). Przykładow często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor moze być wyposażony w wyjścia stykowe, które sa zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP64. Stopień ochrony można zwiększyć do IP66 stosując dodatkową osłonę. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartośi średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

Detektor PolyXeta2 to cyfrowy czujnik gazów w wykonaniu przeciwwybuchowym będący elementem systemu detekcji MSR PolyGard2. Może być wyposażony w 1 sensor gazów lub oparów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor jest oferowany w kilku wersjach i opcjach funkcjonalnych co ułatwia dopasowanie systemu do wymagań danego obiektu.

Cechy budowy detektora:
Czujnik gazów PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX, a tym samym może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z nadanymi cechami Ex zawartymi w karcie katalogowej. Urządzenie posiada liczne ułatwienia montażowe jak możliwość zamówienia wersji z dodatkowymi dławnicami, przykręcaną listwę montażową, specjalne przyłącze uziemiające na obudowie i wewnątrz detektora wyposażone w wysokiej jakości śrubunek z zabezpieczeniem samoistnego odkręcenia, samozaciskowe złączki przewodów z dźwigniami ułatwiającymi wetknięcie przewodu czy wtykany panel czołowy w wersji z wyświetlaczem.

Cechy fizyczne:
PolyXeta2 jest także wyjątkowa pod względem odporności i stopnia ochrony. Standardowo oferowany stopień ochrony to IP64, ale projektanci detektora uwzględnili także wymagania obiektów o trudniejszych warunkach i dzięki nakładce SplashGuard możemy zapewnić ochrone na poziomie IP66. Jednak nakładka posiada także secjalny wypust do którego można podłączyć elastyczny wężyk (na stałe lub tymczasowo) i można w ten sposób podać gaz do sensora w celu kalibracji lub okresowego testu. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiające umieszczenie detektora w strefie niedostępnej (np. w pomieszczeniach czystych) i zapewnienie serwisu z zewnątrz takiego pomieszczenia.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor:
Detektor PolyXeta2 wyposażony jest w jeden sensor (lista dostępnych gazów w karcie katalogowej). Oferowane są sensory katalityczne, elektrochemicznie i podczerwone zależnie od rodzaju gazu i potrzeb. Oczywiście w systemie detektor ma swój własny adres i centrala dokładnie identyfikuje urzadzenie. Technologia X-Change zapewnia możliwość samodzielnej wymiany modułu sensorycznego.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Pomiar detektora wyświetlany jest na centrali i podawane są 2 wartości jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value). Tym samym alarmy z detektora mogą być ustawiane dowolnie co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS i NDSCh. Ma to szczególne znaczenie przy detekcji gazów trujących, których wpływ na organizm ludzki zależny jest zarówno od stężenia jak i od czasu ekspozycji. Detektor może mieć ustawione (konfigurowalne) 4 progi alarmowe (na wzrost, spadek lub w różne strony np. dla detektorów tlenu).

Parametry przeciwwybuchowe:
Detektor PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwe są 3 warianty wykonania: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej. Detektor spełnia stosowne wymogi normy PN-EN 60079 w zależności od wybranej wersji.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.