P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicUruchomienia systemów detekcji gazów.

Uruchomienia systemów detekcji gazów.

Uruchomienia systemów wykrywania i pomiaru gazów.

Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania".


Uruchomienie i odbiór systemu detekcji gazów to kluczowe i obowiązkowe czynności umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji instalacji. Muszą być wykonane przez doświadczone osoby o dogłębnej znajomości urządzeń ponieważ ich rolą jest wyłapanie ewentualnych błędów popełnionych przy instalacji lub konfiguracji systemu.

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL