P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicDetektor amoniaku NH3 MSR PolyGard2 czujnik amoniaku PolyXeta2 Ex

Detektor amoniaku (NH3)

Detektor amoniaku NH3

Detektor amoniaku pełni ważną rolę ochronną w wielu obiektach i najczęściej umieszcza się go w najwyższych punktach pomieszczeń ok. 30 cm od sufitu danego obiektu w związku z tym, że jest to gaz lżejszy od powietrza przez co gromadzi się w najwyższych punktach pomieszczenia. Dodatkowo w sytuacji gdzie celem jest ochrona osób przebywających w danym obiekcie (biorąc pod uwagę współczynnik ciężaru amoniaku w stosunku do powietrza oraz potencjalne miejsca wycieku), czujnik amoniaku dodatkowo należy umieścić na wysokości ok. 160 cm od podłoża, aby system mógł zareagować odpowiednio do stężenia utrzymującego się na wysokości powietrza użytkowanego przez ludzi.

Charakterystyka amoniaku

Amoniak (NH3) jest gazem o charakterystycznym ostrym zapachu, lżejszym od powietrza (ciężar w stosunku do powietrza to ok. 0,60 przy temperaturze 0oC), jest również gazem palnym oraz wybuchowym. Dolna Granica Wybuchowości (DGW) to 15% objętościowo z kolei Górna Granica Wybuchowości (GGW) to 33,6% objętościowo zgodnie z normą PN-EN-60079-20-1 2010P. Klasa temperaturowa T1 kategoria IIA co oznacza, że przy wyznaczonej strefie zagrożenia wybuchem detektor amoniaku musi spełniać te wymagania. Jednocześnie amoniak jest gazem toksycznym posiadającym określone w przepisach NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) wynoszące 14mg/m3 ≈ 20ppm oraz NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe) równe 28mg/m3 ≈ 40ppm.

Wpływ amoniaku na organizm ludzki

(Źródło: Wikipedia)
Wpływ na organizm ludzki Stężenie (ppm) Dopuszczalny czas przebywania
Charakterystyczny zapach wyczuwalny przez większość ludzi 25 (Próg wykrywalności) Nieograniczony
Dosyć silny zapach wyczuwalny przez każdego człowieka 35 8 godzin dziennie (maksymalne dopuszczalne stężenie trwałe)
Zapach bardzo wyraźnie wyczuwalny 50 Według niezbędnych potrzeb
Ostry nieprzyjemny zapach, przy krótkotrwałym wdychaniu bez szkodliwego wpływu na organizm ludzi zdrowych 100 Opuścić pomieszczenie niezwłocznie
Podrażnienie śluzówki oczu, nosa i dróg oddechowych 400-700 (próg zagrożenia) Godzina przebywania przeważnie nie powoduje poważnych następstw
Silny kaszel, skurcze gardła, silne podrażnienie śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych 1000-1700 Pół Godzinne przebywanie może prowadzić do groźnych następstw
Silny kaszel, skurcze gardła, silne uczucie zatkania oddechu wraz ze żrącym podrażnieniem śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych 2000-5000 W ciągu 30 minut może nastąpić śmierć przez uduszenie
Silne uczucie porażenia nerwowego i duszenia >5000 Śmierć następuje w ciągu kilku minut.

Zakresy pomiarowe czujników amoniaku oraz progi alarmowe

Prawidłowo zaprojektowana instalacja detektorów amoniaku powinna spełniać obowiązujące przepisy w zakresie detekcji gazów, które określają najwyższe dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:
- najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w czasie 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
- najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.
- najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość chwilowa stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Projektując dany system szczególną uwagę należy zwrócić na jego przeznaczenie np. czy w danym obiekcie pracownicy pracują w sposób ciągły w takim przypadku wskazany jest pomiar średniej ważonej stężenia gazu (NDS) w przypadku amoniaku wartość ta wynosi ok. 20ppm i jest bezpieczna dla zdrowia człowieka.

Przykładowe progi alarmowe detektorów amoniaku dla pomieszczeń, w których przebywają ludzie lub obiektów o wysokiej klasie szczelności amoniakalnej instalacji chłodniczej:

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
20ppm (średnia ważona AV) PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji bytowej na I biegu
40ppm (średnia ważona AV) PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji bytowej na II biegu
50ppm (średnia ważona AV) PRÓG 3 alarm optyczny opuszczenie stanowisk przez pracowników
100ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 4 alarm akustyczny odcięcie dopływu czynnika, zatrzymanie pracy maszynowni

Detektory amoniaku w maszynowniach

Niektóre pomieszczenia jak np. "starsze maszynownie", w których małe wycieki są dość częste, ustawienie detektora amoniaku na pomiar niskich stężeń będzie powodowało liczne alarmy. Jeżeli natomiast jest to obiekt, do którego dostęp będą miały tylko osoby przeszkolone, (wyposażone w odpowiednie środki ochrony np. przenośne czujniki amoniaku) możliwy jest pomiar wyższych wartości stężenia gazu. Inaczej będzie realizowany pomiar w pomieszczeniach gdzie są przechowywane produkty, na które nawet najmniejszy wyciek mógłby zadziałać negatywnie. Monitorowanie obiektu detektorami amoniaku o zakresach powyżej 1000ppm nie jest wskazane ponieważ tak wysokie wartości najczęściej świadczą o poważnej awarii i są dużym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. W niektórych obiektach dodatkowo możliwy jest awaryjny pomiar czujnikami amoniaku pod kątem zagrożenia wybuchowego w zakresie 0-100% DGW realizowany przez dodatkowe detektory z sensorami katalitycznymi amoniaku. Tego typu pomiar podczas awarii pozwala na określenie czy ilość amoniaku nie stanowi już zagrożenia wybuchowego. Detektory aminiaku tego typu nie mogą jednak zastąpić detektorów badajacych niskie stężenia toksyczne.

Przykładowe wartości progów alarmowych dla pomieszczeń maszynowni:

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Reakcja urządzeń wykonawczych
100ppm (średnia ważona AV) PRÓG 1 alarm optyczny I stopnia opuszczenie pomieszczeń przez pracowników bez środków ochrony, załączenie wentylacji mechanicznej
250ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 2 alarm optyczny II stopnia
500ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 3 alarm akustyczny I stopnia wyłączenie maszynowni, odcięcie dopływu czynnika
1000ppm (wartość bieżąca CV) PRÓG 4 alarm akustyczny II stopnia

Technologie pomiarowe w detektorach amoniaku

Przy instalacji amoniakalnej zastosowanie będą miały głównie sensory elektrochemiczne (o niskich i średnich stężeniach ppm) oraz sensory katalityczne (w wysokich stężeniach %DGW).

Sensor elektrochemiczny amoniaku działa w oparciu o elektrody zanurzone w elektrolicie. Gaz dostający się do elektrolitu powoduje reakcję chemiczną i powstanie potencjału elektrycznego na elektrodach. Sensory tego typu wykorzystywane są do pomiarów niskich stężeń gazów chociaż występują w dość szerokim zakresie. Niektóre sensory tego typu mogą pracować w bardzo niskich temperaturach. Sensory charakteryzują się stabilnością i wysoką selektywnością, niestety nie są odporne na przekroczenie zakresu pomiarowego.

Sensor katalityczny służy do pomiarów gazów wybuchowych w zakresie %DGW. Reaguje w oparciu o reakcje utleniania gazu palnego przy wykorzystaniu katalizatora co powoduje powstanie ciepła i zmianę przewodności. Sygnał ten jest zestawiany z sygnałem elementu kontrolnego pozbawionego katalizatora co eliminuje problem zmian warunków zewnętrznych np. temperatury otoczenia. Tym samym pomiar jest liniowy i stabilny. Negatywną cechą jest brak mozliwości pracy w środowisku beztlenowym.

Na rynku dostępny jest także sensor półprzewodnikowy jednak nie jest on zalecany do detekcji na instalacjach chłodniczych ze względu na niską selektywność, słabą odporność na zmiany wilgotności i temperatury.

W miejscach gdzie została wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem (amoniak - grupa wybuchowości IIA) należy wybrać detektory o wykonaniu przeciwwybuchowym takie jak detektory amoniaku typu PolyXeta2. Szerzej opisane systemy w, których zastosowane są czujniki amoniaku znajdziemy w opisach obiektów poniżej:

Systemy detekcji gazów dla przemysłu

PRZEMYSŁ

Systemy detekcji gazów dla chłodni amoniakalnych

CHŁODNIE AMONIAKALNE

Systemy detekcji gazów dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Systemy detekcji gazów dla pomieszczeń inwentarskich i hodowli zwierząt.

POMIESZCZENIA INWENTARSKIE I HODOWLA ZWIERZĄT

Systemy detekcji gazów dla biogazowni

BIOGAZOWNIE

Rodzaje detektorów amoniaku.


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów (z ponad 50 dostępnych substancji) co tworzy z niego prawdziwy detektor wielogazowy. Oczywiście możliwe jest podpięcie sensorów wyniesionych (czyli oddalonych na przewodzie). Przykładow często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor moze być wyposażony w wyjścia stykowe, które sa zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP64. Stopień ochrony można zwiększyć do IP66 stosując dodatkową osłonę. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartośi średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

Detektor PolyXeta2 to cyfrowy czujnik gazów w wykonaniu przeciwwybuchowym będący elementem systemu detekcji MSR PolyGard2. Może być wyposażony w 1 sensor gazów lub oparów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor jest oferowany w kilku wersjach i opcjach funkcjonalnych co ułatwia dopasowanie systemu do wymagań danego obiektu.

Cechy budowy detektora:
Czujnik gazów PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX, a tym samym może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z nadanymi cechami Ex zawartymi w karcie katalogowej. Urządzenie posiada liczne ułatwienia montażowe jak możliwość zamówienia wersji z dodatkowymi dławnicami, przykręcaną listwę montażową, specjalne przyłącze uziemiające na obudowie i wewnątrz detektora wyposażone w wysokiej jakości śrubunek z zabezpieczeniem samoistnego odkręcenia, samozaciskowe złączki przewodów z dźwigniami ułatwiającymi wetknięcie przewodu czy wtykany panel czołowy w wersji z wyświetlaczem.

Cechy fizyczne:
PolyXeta2 jest także wyjątkowa pod względem odporności i stopnia ochrony. Standardowo oferowany stopień ochrony to IP64, ale projektanci detektora uwzględnili także wymagania obiektów o trudniejszych warunkach i dzięki nakładce SplashGuard możemy zapewnić ochrone na poziomie IP66. Jednak nakładka posiada także secjalny wypust do którego można podłączyć elastyczny wężyk (na stałe lub tymczasowo) i można w ten sposób podać gaz do sensora w celu kalibracji lub okresowego testu. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiające umieszczenie detektora w strefie niedostępnej (np. w pomieszczeniach czystych) i zapewnienie serwisu z zewnątrz takiego pomieszczenia.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor:
Detektor PolyXeta2 wyposażony jest w jeden sensor (lista dostępnych gazów w karcie katalogowej). Oferowane są sensory katalityczne, elektrochemicznie i podczerwone zależnie od rodzaju gazu i potrzeb. Oczywiście w systemie detektor ma swój własny adres i centrala dokładnie identyfikuje urzadzenie. Technologia X-Change zapewnia możliwość samodzielnej wymiany modułu sensorycznego.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Pomiar detektora wyświetlany jest na centrali i podawane są 2 wartości jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value). Tym samym alarmy z detektora mogą być ustawiane dowolnie co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS i NDSCh. Ma to szczególne znaczenie przy detekcji gazów trujących, których wpływ na organizm ludzki zależny jest zarówno od stężenia jak i od czasu ekspozycji. Detektor może mieć ustawione (konfigurowalne) 4 progi alarmowe (na wzrost, spadek lub w różne strony np. dla detektorów tlenu).

Parametry przeciwwybuchowe:
Detektor PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwe są 3 warianty wykonania: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej. Detektor spełnia stosowne wymogi normy PN-EN 60079 w zależności od wybranej wersji.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.