1. Strona główna
  2. Detektory gazów
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL - akty prawne

Stosowanie systemów detekcji - akty prawne


Gdzie wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów?


W kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urz±dzenia grzewcze zasilane gazem o ł±cznej nominalnej mocy pow.60kW.
W halach garażowych powyżej 10 stanowisk.

Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj

W halach garażowych dopuszczonych do parkowania pojazdów z instalacj± LPG.
Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniaj±ce rozporz±dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj

Wszędzie tam gdzie mog± się wydzielać substancje niebezpieczne.
Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz±dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj

Na stacjach kontroli pojazdów.
Powi±zane regulacje prawne:
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 Rozporz±dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzaj±cych badania techniczne pojazdów.
Plik rozporz±dzenia można pobrać tutaj

Szersze informacje oraz pozostałe akty prawne (w tym szczegółowe akty dotycz±ce poszczególnych gałęzi przemysłu) znajdziecie Państwo w cyklu publikacji czasopisma Promotor BHP (do pobrania poniżej):


© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów.